Missie & visie

Missie van de school: de opdracht die begint bij het hart van ons onderwijs: de leraren.

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende en veilige leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen! Ieder kind is welkom. 

Wij bieden de kinderen een veilige en stabiele omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een ononderbroken doorgaande leerlijn. De school heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Ze worden uitgedaagd om een actieve houding aan te nemen ten aanzien van hun eigen leerproces. Wij willen onze leerlingen ontplooien door ze op diverse manieren uit te dagen en op de toekomst voor te bereiden.

• Ruimte voor talent: ieder kind heeft talent. Wij leggen het accent om dat talent verder te ontwikkelen. Daarnaast proberen wij de minder sterke kanten te verbeteren. 

• Oog voor het kind: ieder kind is anders en vraagt persoonlijke, op maat gerichte aandacht en begeleiding. Dit doen wij door middel van observaties en toetsen. Wij passen ons onderwijs binnen onze mogelijkheden aan op de specifieke leerbehoefte van het kind. 

• Samen sterk: leren doe je samen! Onderlinge samenwerking en het onderwijs ondersteunend gedrag van ouders leidt tot een optimaal resultaat. Daarom besteden wij veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. 

• Voorbereiden voor de toekomst: we vinden het belangrijk dat onze leerlingen goede vaardigheden ontwikkelen op taal-, reken- en leesgebied. Daarnaast leggen wij de nadruk op de brede ontwikkeling van het kind, zodat zij goed voorbereid het Voortgezet Onderwijs in gaan. De vaardigheden zoals plannen, presenteren en samenwerken nemen een belangrijke rol in binnen ons onderwijs. 

Visie van de school: de wijze waarop de COS met haar tradities en identiteit de bedoeling van het onderwijs wil realiseren. 

De school biedt onderwijs op maat zodat kinderen uitgedaagd worden om zich - binnen de eigen capaciteiten- zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dit vindt plaats in een professionele leeromgeving en met moderne middelen.

Een kind een kind is zoveel meer, dan een aanstaande dame of een aanstaande heer.

Karin, juf van groep 1B