Overgang PO VO

Tijdens het startgesprek wordt er ook met u gesproken over het voorlopig advies en het voortgezet onderwijs.
Tijdens een koffieochtend wordt toegelicht welke vormen van voortgezet onderwijs er zijn en hoe het traject naar het advies verloopt. Ook wordt verteld hoe de procedure van aanmelding verloopt.
In groep 8 worden er in schoolverband bezoeken gebracht aan een aantal voortgezet onderwijsscholen. In december en januari kunnen ouders en leerlingen tijdens open dagen zelf scholen bezoeken.
Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op de M Cito-resultaten van groep 6 en 7. Op die momenten ontvangen ouders een prognose en voorlopig advies VO.
In januari worden de midden-toetsen van Cito gr 8 afgenomen, waarna het definitief advies wordt vastgesteld. De resultaten, werkhouding en huiswerkattitude in groep 8 worden ook meegenomen in het advies.
In de maand februari bespreekt de leerkracht het advies met de ouders en kind. Uiteraard heeft de leerkracht van groep 8 een gesprek met iedere leerling over zijn of haar toekomstplannen en dus over de vorm van voortgezet onderwijs die de leerling ambieert.
Mochten de toets-resultaten en het advies van de school niet met elkaar overeenkomen, dan zal er zo nodig een gesprek plaatsvinden tussen de leerkracht, de directie en de ouders om te komen tot een juiste beslissing over het vervolgonderwijs. De eindtoets wordt in de maand april afgenomen.
Wanneer de uitslag lager uitvalt dan het gegeven advies, heeft dit geen consequenties voor de aanmelding. Valt de score hoger uit, dan kan de leerkracht, in overleg met de ouders, besluiten het schooladvies te heroverwegen.
Zodra de plaatsing definitief is, is er een gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de mentor of decaan van de school van het voortgezet onderwijs waar de leerlingen naar toe gaan. Deze warme overdracht vinden wij van groot belang.

Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, hoe meer ik weet, hoe meer ik kan! Dus daarom altijd nieuwe dingen blijven leren! Leren geeft je altijd iets nieuws.

Lydia, IB-er